Azərbaycanda 2013-cü ilin “İKT ili ” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiq olundu


Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin “İnformasiya-kommunikasiya Texnologiyaları ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq olunması haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncamda qeyd olunur ki, Tədbirlər Planının icrasının təşkilində əlaqələndirici orqan Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi müəyyən edilsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə Naxçıvan MR-in ərazisində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və ondan istifadə, elektron hökumətin formalaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək, Azərbaycan Nazirlər Kabineti isə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.
Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı
¹
Tədbirin adı
İcraçılar
İcra müddəti
Təşkilati tədbirlər
1.
Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (bundan sonra – İKT) ili elan edilməsi ilə bağlı saytın yaradılması və fəa­liy­yətinin təmin edilməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi
mart-aprel
2.
Şəhər və rayon­lar­da ictimai yerlərdə İKT ili ilə əlaqədar təşviqat xarak­terli məlumatların yerləşdirilməsi, gö­rülən işlər haqqında məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində mütəmadi işıqlandırılması
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, yerli icra haki­miyyəti orqanları, “Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi (AzərTAc), “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Şurasını cəlb etməklə
il ərzində
3.
“İnformasiya təh­lükəsizliyi problemləri üzrə I respubli­ka elmi-praktiki konfransı” mövzusunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi,
Xü­su­si Dövlət Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
may
4.
“İKT ili”nin yekununa həsr olunmuş təntənəli tədbirin keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi
dekabr
Normativ hüquqi baza və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
5.
Sahə üzrə normativ hü­qu­qi bazanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Ədliyyə Nazirliyi
il ərzində
6.
Beynəlxalq standartlar əsasında sahə üzrə standartların hazırlanması
Ra­bitə və İnformasiya Texnologiya­ları Nazirliyi,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
il ərzində
7.
İKT-nin inkişafı üzrə strategiyanın hazırlanması
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi
il ərzində
8.
.az domenindən istifadənin geniş­ləndirilməsi, qeydiyyat prosesinin tək­milləşdirilməsi üçün tədbirlərin görül­məsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi
il ərzində
9.
Rabitə və internet xidmətləri tariflərinin həmin xidmətlərin maya də­yə­rinə uyğunlaşdırılması üzrə tədbirlə­rin görülməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, Tarif (qiymət) Şurası
il ərzində
İKT potensialının gücləndirilməsi
10.
İnformasiya Texnologiyalarının İnki­şa­fı Dövlət Fondunun fəaliyyə­ti­nin təş­ki­li
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi
il ərzində
11.
“Yüksək Texnologiyalar Parkı”nın fəa­liyyətinin təşkili
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
il ərzində
12.
Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzinin fəa­liy­yətinin təşkili
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
il ərzində
13.
İnformasiya Texnologiyaları Univer­si­te­tinin fəaliyyətinin təşkili
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi
il ərzində
14.
“Elektron hökumət”in formalaşdırılması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi, elektron xidmətlərdən istifadənin
kütlə­vi­li­yi­nin artırılması üzrə fəaliyyətin geniş­lən­di­ril­məsi
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Azərbaycan Res­publikasının Prezidenti yanında
Vətən­daş­la­ra Xidmət və Sosial İn­no­va­siyalar üzrə Dövlət Agentliyi
il ərzində
15.
elektron səhiyyə, elektron təhsil, elektron satınalma, elektron
tu­rizm, elektron notariat, elektron mədəniyyət, elektron arxiv, elektron məhkəmə, elektron ticarət, elektron ödəmə həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətən­daş­la­ra Xidmət və Sosial İn­no­va­siyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Milli Arxiv İdarəsi, Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
il ərzində
16.
“ASAN xidmət” mərkəzlərində gös­tə­rilən xidmətlərin elektronlaşdırılması üzrə tədbirlərin görülməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
il ərzində
17.
Seçki prosesində İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi
Mərkəzi Seçki Komissiyası, Xü­su­si Dövlət Mühafizə Xidməti, Ra­bitə və İnformasiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
il ərzində
18.
Regionlarda geniş­zo­laq­lı internet xidmətlərindən istifa­dənin
ge­niş­ləndirilməsi üzrə tədbirlər gö­rül­mə­si, pilot layihənin həyata ke­çi­ril­məsi
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları
il ərzində
19.
İnternetin keyfiyyətinin artırılması, istifadəçilərin hüquqlarının qorunması üzrə tədbirlərin görülməsi
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
il ərzində
20.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində rəqəmli televiziya yayımına keçidin təmin olunması
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Milli Televiziya və Radio Şurası
il ərzində
21.
Mobil nömrə daşınması, mobil
ci­haz­ların qeydiyyatı sistem­lə­ri­nin tətbiqi
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
il ərzində
22.
Azərbaycana dair kontentin və Wikipedia kimi qlobal informasiya resurslarında Azərbaycan Respublikası ilə əlaqədar məlumatların inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi
Azərbaycan Milli Elmlər
Aka­de­miyası, Təhsil
Na­zir­liyi, Rabitə və İnformasiya Tex­­no­lo­gi­yaları Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
23.
İKT-nin tətbiqi ilə əlaqədar
elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına dəs­tə­yin göstərilməsi
Azərbaycan Milli Elmlər
Aka­de­miyası, Rabitə və İnformasiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
il ərzində
24.
AzScienceNet Elm kompyuter şəbə­kəsinin ölkə üzrə infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi
Azərbaycan Milli Elmlər
Aka­de­miyası
il ərzində
25.
Ölkə üzrə elmi qurumların və ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq elmi ba­za­lara (ACM, IEEE, Springer, Elsevier və s.) çıxış imkanının yaradılması üçün tədbirlərin görülməsi
Azərbaycan Milli Elmlər
Aka­de­miyası, Təhsil Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
il ərzində
26.
Azərbaycan Respublikasının İKT sahəsində kadr potensialı barədə məlumat sisteminin işlənməsi
Azərbaycan Milli Elmlər
Aka­de­miyası, Rabitə və İnformasiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
il ərzində
İnformasiya cəmiyyəti və insan potensialının inkişafı
27.
Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların İKT-dən is­ti­fadə imkanlarının artırılması üzrə işlərin həyata keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi Heydər Əliyev Fondunu cəlb etməklə
il ərzində
28.
Regionlarda “elektron hökumət” imkanlarından istifadəsinin təmin olunması məqsədilə ictimai informasiya kioskları şəbəkəsinin genişləndirilməsi
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları
il ərzində
29.
İKT-nin inkişafına yönəlmiş əhəmiyyətli layihə­lərin dəstəklənməsi
Elmin İnkişaf Fondu, Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
il ərzində
30.
Azərbaycan hə­qi­qət­lərini virtual məkanda əks etdirən informasiya resurslarının yaradılması, təbliği və yayılması üzrə tədbirlərin görülməsi
Rabitə və İn­for­masiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Aka­de­miyası Heydər Əliyev Fondu və digər
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
31.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara in­formasiya dəstəyi üzrə tədbirlərin görülməsi, birgə onlayn forumun keçirilməsi
Xarici İşlər Nazirliyi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komi­təsi, Rabitə və İnformasiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Azər­baycan Milli Elmlər Aka­demiyası Heydər Əliyev Fondunu cəlb etməklə
il ərzində
32.
Virtual məkanda əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi
Müəllif Hüquqları Agentliyi
il ərzində
33.
Distant təhsilin inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi
Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elm­lər Akademiyası
il ərzində
34.
İctimai yerlərdə ödənişsiz WiFi zonalarının yaradılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Mədə­niy­yət və Turizm Nazirliyi
il ərzində
35.
Onlayn medianın inkişafı üzrə tədbirlərin görülməsi
Rabitə və İnformasiya
Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Aka­de­miyası
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
36.
İKT üzrə statistikanın bey­nəl­xalq təcrübəyə uyğun
tək­mil­ləş­di­ril­məsi
Dövlət Statistika Komitəsi, Ra­bi­tə və İnformasiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
37.
Uşaqlar üçün “Təhlükəsiz internet” üzrə təd­bir­lə­rin görülməsi
Təhsil Nazirliyi, Rabitə və İn­for­masiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Azər­bay­can Milli Elmlər Aka­de­miyası Heydər Əliyev Fondu və digər
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
38.
Regionlarda İKT üzrə bilik və ba­ca­rıq­ların artırılması məqsədi ilə əhalinin müxtəlif qrup­ları üçün təlim kurslarının, seminarların keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azər­bay­can Milli Elmlər Aka­de­miyası Heydər Əliyev Fondu və digər
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
39.
Əhəmiyyətli mövzular üzrə onlayn tədbirlərin keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya Tex­no­lo­gi­yaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi Heydər Əliyev Fondu və digər
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
40.
“Mənim Azərbaycanım” internet foto müsabiqənin keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, Gənclər və İd­man Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Heydər Əliyev Fondu və digər
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
41.
İKT üzrə müsabiqə, vik­to­rina, olimpiadaların, həmçinin onlayn keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Aka­de­miyası
il ərzində
42.
İKT üzrə bey­nəl­xalq və ümumrespublika kon­frans­larının, forumların, semi­nar­ların, dəyirmi masaların, sərgilərin keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbay­can Milli Elmlər Akademiyası, Dövlət Gömrük Komitəsi, Müəl­lif Hüquqları Agentliyi
il ərzində
43.
İKT üzrə kadr hazır­lığı səviyyəsinin artırılması üzrə təkliflərin hazırlanması, təhsil müəssisələrində İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi
Təhsil Nazir­liyi, Rabitə və İnfor­masiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akade­miyası
il ərzində
44.
İKT ixtisaslarının təbliği üzrə maarifləndirmə işlərinin aparılması, tələbə və şagirdlərin İKT obyektlərinə ekskursiyalarının təşkili
Təhsil Nazirliyi, Rabitə və İnfor­masiya Texnologiyaları Nazirliyi
il ərzində
45.
“Virtual Qarabağ” İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili
Gənclər və İdman Nazirliyi, Ra­bi­tə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi
il ərzində
46.
“Onlayn fikir bankı”nın yaradılması
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, Gənclər və İd­man Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər
Aka­de­miyası
il ərzində
47.
İKT sahəsinin inkişafına həsr olun­muş məqalələrin, kitab­çaların və digər çap məhsullarının hazırlanması
Azərbaycan Milli Elmlər
Aka­de­miyası, Rabitə və İnforma­siya Texnologiyaları Nazirliyi
il ərzində
48.
Kitabxanalarda İKT-dən istifadənin ge­niş­ləndirilməsi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
il ərzində
49.
Cəmiyyətin İKT-yə tələbatının öyrənilmə­si, İKT-nin kütləviləşdiril­məsi üzrə tədbirlərin keçirilməsi
Rabitə və İnformasiya Texnologi­yaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etməklə
il ərzində
50.
Azərbaycan Respublikasının
dip­lo­matik nümayəndəliklərinin İKT-nin Azərbaycan Respublikasında inkişafı üzrə təş­vi­qat ma­terialları, məlumatlarla təminatının təşkili
Xarici İşlər Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Na­zirliyi
il ərzində
51.
Xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən diplomatik
nümayəndə­liklərinin ölkədə İKT-nin inkişafı barədə məlumatlandırılması
Xarici İşlər Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Na­zir­liyi
mütəmadi
52.
Elektron mənzil növbəsi və bölgüsünün tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları
mütəmadi

Ünvan: M.Mirqasımov 4/41 Bakı AZ 1007, Azərbaycan

Tel/Fax : (+994 12) 441 09 24

Qaynar xətt”-lər: 408-30-17/27

Pulsuz: (088) 408-30-17/27

E-mail: [email protected]

1905.az STUDIO